На 26.05.2017 г., "Калцит" АД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.008-0961-C01 за изпълнение на проект "Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД".

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "Доставка на средства за колективна и лична защита" - Документи

Обява 14.09.2017 г. 

Публикация 25.05.2017 г.

 

През 2015 г., "Калцит" АД започна изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.001-0668 "Устойчиво развитие на "Калцит" АД, чрез разширяване на капацитета на предприятието и засилване на експортния потенциал на произвежданите продукти".

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на вертикална ролкова мелница" - Документи

Финална публикация 23.06.2017 г.

Обява 15.06.2017 г.

Публикация 27.01.2017 г.

Съобщение 02.02.2016 г.

Публикация 28.12.2015 г.

 

Доставка на средства за колективна и лична защита