"Калцит" AД обявява процедура 
за избор на изпълнител с публична покана в три обособени позиции 
с предмет „Доставка на средства за колективна и лична защита” по проект № BG05M9OP001-1.008-0961. 

Обособените позиции са, както следва:
  • Обособена позиция 1: Доставка на филтърни ръкави
  • Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за електрозащита
  • Обособена позиция 3: Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства

            „Калцит” АД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 21.09.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.

            Основната цел на проекта е обезпечаването на качествена, достъпна, безопасна и екологична работна среда за заетите в "Калцит" АД лица.